Der Querschnitt

VII. Jahrgang

Heft 1 Januar), Seite 27:
[Stadt am Mittelmeer, KHA 1981.1 Nr. 114]
Heft 8 (August), Seite 571:
[Winter, KHV 1927.3]
Heft 9 (September), Seite 684:
[Alter Mann mit Pfeife]
Heft 11 (November), Seite 813:
[Capri bei Nacht, KHV 1925.10]

Berlin: Propyläen-Verlag

Slg. Nadelmann

KHP 1927.11